Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Park ‘N Fly

Voor het laatst gewijzigd op; 01-03-2022

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Wijzigen en annuleren
Artikel 7 – Gebruikersvoorschriften
Artikel 8 – Herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Klachtenregeling
Artikel 12 – Geschillen
Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Klant: Natuurlijk persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die gebruik wenst te maken van de diensten van Park ‘N Fly en telefonisch, per email, via de app of via de website een reservering heeft geplaatst voor de shuttle parkeerservice van Park ‘N Fly.
2. Parkeerperiode: De periode waarin het voertuig van klant wordt geparkeerd. Dit is de bij het boeken opgegeven periode gelegen tussen de ingangsdatum (inclusief deze datum) en de einddatum (inclusief deze datum) van het parkeren.
3. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
TheValetCompany B.V., handelend onder de naam Park ‘N Fly

  • Tupolevlaan 39
  • 1119NW
  • Schiphol-Rijk

+31 6 46668065 (kantoor 09:00-17:00)
info@parknfly.nl
KvK-nummer: 87869918

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op de website van Park ‘N Fly. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Park ‘N Fly, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos per email worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. De reservering voor de parkeerfaciliteit van Park ‘N Fly heeft een beperkte geldigheidsduur.
2. Het aanbod van Park ‘N Fly bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Park ‘N Fly maakt gebruik van afbeeldingen, deze zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. De toegang tot de parkeerfaciliteit wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst gesloten met Park ‘N Fly.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Park ‘N Fly onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Park ‘N Fly is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Park ‘N Fly passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Park ‘N Fly daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Park ‘N Fly kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.

Artikel 6 – Wijzigen en annuleren
1. Wijzigen (anders dan annuleren): Klant kan de boeking tot 24 uur voor vertrek kosteloos wijzigen. Voor wijzigingen binnen 24 uur voor vertrek of wijzigingen tijdens de parkeerperiode behoudt Park ‘N Fly zich het recht voor om €10,00 wijzigingskosten in rekening te brengen.
2. Klant kan de boeking binnen 24 uur na maken van de boeking kosteloos (minus de reserveringskosten 0,99 euro) annuleren daarna geven wij geen refunds bij annuleringen. Bij overmacht of negatieve reisadviezen dient u uw reisverzekering aan te spreken. In het geval dat u bij ons een annuleringsdekking heeft afgenomen en reeds betaald heeft (enkel van toepassing bij prepaid boekingen en niet via een wijziging) dan heeft u recht op een refund (minus de reserveringskosten 0,99 euro, administratiekosten 4,95 euro en de gekozen annuleringsdekking 4,99 euro. Indien klant niet komt opdagen (no-show) is het gehele orderbedrag verschuldigd.

Artikel 7 – Gebruikersvoorschriften en aansprakelijkheid
1. De Klant betreedt en maakt geheel voor eigen risico gebruik van de parkeerfaciliteit. Ook al is er sprake van een af te sluiten locatie en zijn er bewakingscamera’s aanwezig omvat de overeenkomst expliciet geen bewaakt parkeren;
2. De Klant neemt de autosleutels in beginsel nooit zelf mee;
3. De Klant dient te allen tijde zelf rekening te houden met het voldoende tijd nemen voor het halen van de aansluitende vlucht;
4. Park ‘N Fly heeft m.b.t. het shuttlevervoer een inspanningsverplichting en dit betreft dan ook geen resultaatverbintenis. In het kader van lid 3 van dit artikel dan ook nimmer aansprakelijk voor het niet halen van de aansluitende vlucht;
5. Park ‘N Fly is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies en dergelijke aan/van het geparkeerde voertuig, mits opdrachtgever aan kan tonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer;
6. De klant wordt geacht zijn voertuig afdoende verzekerd te hebben en in geval van schade een beroep te doen op de eigen verzekering;
7. De aansprakelijkheid van Park ‘N Fly is uitgesloten als er sprake is van overmacht of bij schade als gevolg van natuurverschijnselen, van welke aard ook;
8. De Klant is verplicht de aanwijzingen van Park ‘N Fly (waaronder aangegeven bewegwijzering en rijrichting) en het door haar aangesteld personeel op te volgen;
9. Park ‘N Fly stelt aan de Klant een willekeurige parkeerplaats voor 1 voertuig in de parkeerfaciliteit ter beschikking, mits er voldoende plaats beschikbaar is.
10. Bij het in gebruik nemen van meerdere parkeerplaatsen met 1 voertuig door de Klant wordt er een boete opgelegd door Park ‘N Fly van € 50,00 voor het belemmeren van de verkoop van de parkeerplaats. Deze boete dient voor het verlaten van de parkeerfaciliteit bij een medewerker van Park ‘N Fly te worden voldaan;
11. Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de parkeerfaciliteit dient de Klant zich te gedragen conform en dient het voertuig te voldoen aan de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens dit reglement gesteld;
12. In de parkeerfaciliteit geldt een maximumsnelheid van 5 kilometer per uur (stapvoets);
13. Park ‘N Fly is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de parkeerfaciliteit te weigeren indien Park ‘N Fly dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich onder andere voordoen indien Park ‘N Fly van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen in de meest ruime zin. Park ‘N Fly is ook gerechtigd voertuigen die (mede) LPG als brandstof gebruiken de toegang tot de parkeerfaciliteit te weigeren, indien de parkeerfaciliteit daarop niet uitgerust is.
14. Indien de Klant een voertuig in de Parkeerfaciliteit heeft achtergelaten en ondanks schriftelijk verzoek dan wel sommatie van Park ‘N Fly weigert dan wel, om welke reden dan ook, niet in staat is het achtergelaten voertuig te verwijderen, is Park ‘N Fly gerechtigd het achtergelaten voertuig uit of van de Parkeerfaciliteit (doen) verwijderen binnen veertien (14) dagen na het verzoek c.q. de sommatie een elders op te slaan;
15. Het is verboden om:
i. De Parkeerfaciliteit te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het parkeren van voertuigen;
ii. Afval in, op of bij de parkeerfaciliteit achter te laten, anders dan klein afval in daartoe bestemde bakken;
16. Het personeel van Park ‘N Fly is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van dit personeel noodzakelijk is, voertuigen binnen de parkeerfaciliteit te verplaatsen door middel van de daarvoor bestemde ‘’automovers’’ zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor Park ‘N Fly of het personeel kan leiden. Het personeel zal bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht nemen.
17. Park ‘N Fly heeft het recht om de opdracht uit te besteden aan derden hierbij gelden de algemene voorwaarden van die derden;

Artikel 8 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van Diensten en daarmee het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Klant geen recht op een herroepingsrecht.
2. Tot de uitsluiting van het herroepingsrecht van de Klant, als bedoeld in het vorige lid, is Park ‘N Fly gerechtigd aangezien de diensten van Park ‘N Fly vallen onder de uitzondering: ‘Een dienst betreffende vervoer en/of logies, te verrichten op een bepaalde datum en tijdens een bepaalde periode’.

Artikel 9 – De prijs
1. Voor het gebruik van de parkeerfaciliteit is de Klant parkeergeld verschuldigd. Het parkeergeld zal worden berekend aan de hand van de door Park ‘N Fly vastgestelde tarieven op basis van de periode dat het voertuig van de Klant in de parkeerfaciliteit aanwezig is.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

  1. Extra personen toeslag vanaf de 5e persoon bedraagt 5 euro pp. Dit zal tijdens het reserveren worden berekend in het reserveer formulier.

Artikel 10 – Betaling
1. Het parkeergeld dient te worden voldaan voordat de Klant met zijn voertuig de parkeerfaciliteit betreedt. De consument dient de verschuldigde bedragen direct online te voldoen na het sluiten van de overeenkomst via de website of binnen 24 uur na het sluiten van een overeenkomst per email of telefoon.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is Park ‘N Fly, nadat deze de consument heeft gewezen op de te late betaling en Park ‘N Fly de consument een termijn van 24 uur heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen over het nog verschuldigde bedrag gerechtigd de boeking te annuleren.
4. De opdrachtgever dient, tenzij anders overeengekomen, bij het afleveren van diens voertuig de factuur reeds online te hebben voldaan. Indien er met opdrachtgever een afwijkende betalingstermijn is overeengekomen en de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot diens betaling zal Park ‘N Fly automatisch in verzuim verkeren. Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever aan Park ‘N Fly de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag waarover opdrachtgever in verzuim is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Artikel 11 – Klachtenregeling
1. Park ‘N Fly beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Park ‘N Fly.
3. Bij Park ‘N Fly ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Park ‘N Fly binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient Park ‘N Fly in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Park ‘N Fly en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Park ‘N Fly is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Afspraken met personeelsleden van Park ‘N Fly binden deze laatste niet, voor zover deze niet door een bevoegde vertegenwoordiger van Park ‘N Fly schriftelijk zijn bevestigd. Als personeelsleden zijn in de verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.